ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАРТ АЖИЛЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ,ТЭДЭНД ОЛГОГДОХ БОЛОЛЦОО 143-Р ЗӨВЛӨМЖ